Zápis

MŠP 3/2022

Ředitelka školy, jako správní orgán podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělání a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb. o správním řízení, vyhlašuje  po dohodě se zřizovatelem

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRŮHONICE

Termín konání zápisu:  4. 5. 2022 v čase  15:00 – 17:00 –  registrace a odevzdání tiskopisů v budově Mateřské školy Průhonice, Ke Školce 382, Průhonice.

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti .Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 8.6.2022 13:00-16:00.

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Для цих іноземців – біженців встановлений термін реєстрації 8.06.2022 13:00-16:00.

Tiskopisy je možné si stáhnout na webových stránkách školy www.mspruhonice.cz (níže pod textem či v sekci Dokumenty ), případně si tiskopisy vyzvednout v Mateřské škole Průhonice v termínu 19.4.- 29.4. v čase od 15:00 do 16:30 ve třídě Berušek.

K zápisu zákonný zástupce doloží:

 1. Čitelně vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí.
 2. Kopii Očkovacího průkazu. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce doložit od praktického lékaře potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 3. Kopii Rodného listu dítěte.
 4. Kopii Občanského průkazu, u cizinců Cestovní pas, kde je uvedené trvalé bydliště.
 5. Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat (ověřená plná moc od zákonného zástupce ověřenou kopii.

Po odevzdání požadovaných dokladů bude každému žadateli (dítěti) přiděleno registrační číslo. Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny/vyvěšeny pod registračními čísly nikoliv jmenovitě.

Kritéria pro přijetí dítěte do Mateřské školy Průhonice:

 1. Přednostně ze zákona budou přijímány děti, které od 1. 9. 2022 budou plnit povinné předškolní vzdělávání s trvalým pobytem ve spádové oblasti /obec Průhonice/.
 2. Děti, které k 31. 8. 2022 dovrší 3 roky věku s trvalým pobytem ve spádové oblasti /obec Průhonice/.
 3. Ostatní děti podle věku s trvalým pobytem ve spádové oblasti /obec Průhonice/.
 4. Ostatní děti podle věku, bez trvalého pobytu ve spádové oblasti /obec Průhonice/.

Doplňující informace:

 1. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 pěti let.
 2. Podle § 34b školského zákona může zákonný zástupce zvolit individuální vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce ředitelce školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

O přijetí vždy rozhoduje jako správní orgán ředitelka mateřské školy ve správním řízení v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Ředitelka školy vyhotoví písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Podle školského zákona č. 561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí již není automaticky doručováno v písemné podobě, (můžete ale požádat písemně o jeho vydání), ale je oznámeno:

 – zveřejněním seznamu přijatých dětí na bráně MŠ, vstupních dveřích u vchodů do budovy MŠ  a na webových stránkách školy: www.mspruhonice.cz

Nepřijatým uchazečům (zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů) bude Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání zákonnému zástupci zasláno doporučeným dopisem s dodejkou v písemné podobě.

S předběžnými výsledky, ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb. o správním řádu, budou zástupci dětí seznámeni dne 26.5.2022 zveřejněním seznamu přijatých dětí (v seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, které obdržíte osobně při předání Přihlášky) na webových stránkách školy a na úřední tabuli nejméně po dobu 15 dnů.

 K rozhodnutí o nepřijetí dítěte se budou rodiče mít možnost individuálně vyjádřit do protokolu před rozhodnutím do 31.5.2022. Přesný čas si zájemci musí domluvit s ředitelkou školy předem! Písemné rozhodnutí o nepřijetí, žadatele bude vyhotoveno nejpozději do 30 dnů po zahájení správního řízení.

Kontakt:

ředitelka školy: Bc. Anna Jirátová

e-mail: mspruhonice@seznam.cz

telefon: 702 100 025

Dokumenty potřebné k zápisu do MŠ:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Evidenční list

Přihláška ke stravování

Oznámení o individuálním vzdělávání