Zápis

MŠP 1/2023

Ředitelka školy, jako správní orgán podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělání a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb. o správním řízení, vyhlašuje  po dohodě se zřizovatelem

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRŮHONICE

Termíny konání zápisu: 

 • 4.5. 2023 pro děti s trvalým bydlištěm v Průhonicích
 • 9.5. 2023 pro ostatní děti bez trvalého bydliště v Průhonicích        

               –   oba dny v čase 15:00 – 17:00

V těchto termínech proběhne registrace a odevzdání tiskopisů v budově Mateřské školy Průhonice, Ke Školce 382, Průhonice.

Tiskopisy je možné si stáhnout na webových stránkách školy – zde níže pod textem či v sekci Dokumenty.

K zápisu zákonný zástupce doloží:

 1. Čitelně vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí.
 2. Kopii očkovacího průkazu. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce doložit od praktického lékaře potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 3. Kopii rodného listu dítěte.
 4. Kopii občanského průkazu, u cizinců cestovní pas, kde je uvedené trvalé bydliště.
 5. Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat (ověřená plná moc od zákonného zástupce ověřenou kopii.

Po odevzdání požadovaných dokladů bude každému žadateli (dítěti) přiděleno registrační číslo. Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny/vyvěšeny pod registračními čísly nikoliv jmenovitě.

Kritéria pro přijetí dítěte do Mateřské školy Průhonice:

 1. Přednostně ze zákona budou přijímány děti, které od 1. 9. 2023 budou plnit povinné předškolní vzdělávání s trvalým pobytem v Průhonicích.
 2. Děti, které k 31. 8. 2023 dovrší 4 roky věku s trvalým pobytem v Průhonicích.
 3. Děti, které k 31. 8. 2023 dovrší 3 roky věku s trvalým pobytem v Průhonicích.
 4. Ostatní děti podle věku bez trvalého pobytu v obci Průhonice.

Doplňující informace:

 1. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2023 pěti let.
 2. Podle § 34b školského zákona může zákonný zástupce zvolit individuální vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce ředitelce školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

O přijetí do mateřské školy rozhoduje ředitelka mateřské školy – § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Ředitelka mateřské školy rozhoduje o stanovení max. 3 – měsíčního zkušebního pobytu v mateřské škole podle § 34 odst. 3 č. 561/2004 Sb. Školského zákona.

Ředitelka školy vyhotoví písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Podle školského zákona č. 561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí již není automaticky doručováno v písemné podobě, (můžete ale požádat písemně o jeho vydání), ale je oznámeno:                                            

                                                            31.5.2023

 – zveřejněním seznamu přijatých dětí (registračních čísel) na bráně MŠ, vstupních dveřích u vchodů do budovy MŠ  a na webových stránkách školy: www.mspruhonice.cz

Nepřijatým uchazečům (zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů) bude Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání vydáváno osobně v kanceláři ředitelky MŠ v pondělí 5.6.2023 7:00 – 13:00,  nebo individuálně po telefonické dohodě. Nevyzvednutá rozhodnutí budou další den rozeslána doporučeně poštou.

Kontakt:

ředitelka školy: Bc. Anna Jirátová

e-mail: mspruhonice@seznam.cz

telefon: 702 100 025

Dokumenty potřebné k zápisu do MŠ:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Evidenční list

Přihláška ke stravování

Oznámení o individuálním vzdělávání