Zápis

Ředitelka školy, jako správní orgán podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělání a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb. o správním řízení, vyhlašuje  po dohodě se zřizovatelem

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRŮHONICE

Vážení rodiče, pro usnadnění zápisu Vašeho dítěte do mateřské školy můžete využít  elektronického předzápisu. Než přistoupíte k vyplnění přihlášky, přečtěte si podrobně veškeré níže uvedené informace. Následně na webových stránkách http://www.elektronickypredzapis.cz   ( EP leták) vyhledejte naši mateřskou školu a proveďte předzápis: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/pruhonice. (dále Vás program navede, jaké další kroky je třeba podniknout: tisk vyplněné žádosti, tisk evidenčního listu. Tyto dokumenty doplníte o níže uvedenou dokumentaci k zápisu a přinesete do mateřské školy).

 1. KROK: Elektronický předzápis, který bude aktivní od 1.4. do 30.4.2024
 1. KROK: Sběr „Žádostí o přijetí“ 2. a 6.5.2024 v budově Mateřské školy

 

Sběr „Žádostí o přijetí“: termín pro osobní podání: 2.5. a 6.5. vždy od 15:00 hod. do 17:00 hod.

Přesný čas návštěvy je možný si zarezervovat v rámci elektronického předzápisu.

K zápisu zákonný zástupce doloží:

 1. Čitelně vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí.
 2. Evidenční list s potvrzením od lékaře, případně kopii očkovacího průkazu. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce doložit od praktického lékaře potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 3. Kopii rodného listu dítěte.

          4. Kopii občanského průkazu, u cizinců cestovní pas, kde je uvedené trvalé bydliště.

          5. Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat (ověřená plná moc od zákonného zástupce ověřenou kopii.

Přihlášku a evidenční list si vyplníte a vytisknete v rámci elektronického předzápisu (nezapomeňte na pečlivé a čitelné vyplnění veškerých údajů a kontaktů).

Kritéria pro přijetí dítěte do Mateřské školy Průhonice:

 1. Přednostně ze zákona budou přijímány děti, které od 1. 9. 2024 budou plnit povinné předškolní vzdělávání s trvalým pobytem v Průhonicích.
 2. Děti, které k 31. 8. 2024 dovrší 4 roky věku s trvalým pobytem v Průhonicích.
 3. Děti, které k 31. 8. 2024 dovrší 3 roky věku s trvalým pobytem v Průhonicích.
 4. Ostatní děti podle věku bez trvalého pobytu v obci Průhonice.

Doplňující informace:

 1. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2024 pěti let.
 2. Podle § 34b školského zákona může zákonný zástupce zvolit individuální vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce ředitelce školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

 

O přijetí do mateřské školy rozhoduje ředitelka mateřské školy – § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Ředitelka mateřské školy rozhoduje o stanovení max. 3 – měsíčního zkušebního pobytu v mateřské škole podle § 34 odst. 3 č. 561/2004 Sb. Školského zákona.

Ředitelka školy vyhotoví písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Podle školského zákona č. 561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí již není automaticky doručováno v písemné podobě, (můžete ale požádat písemně o jeho vydání), ale je oznámeno:                                            

 27.5.2024

 – zveřejněním seznamu přijatých dětí (registračních čísel) na bráně MŠ, vstupních dveřích u vchodů do budovy MŠ  a na webových stránkách školy: www.mspruhonice.cz

Nepřijatým uchazečům (zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů) bude Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání vydáváno osobně v kanceláři ředitelky MŠ v pondělí 31.5.2023 7:00 – 13:00,  nebo individuálně po telefonické dohodě. Nevyzvednutá rozhodnutí budou následující den rozeslána doporučeně poštou.

 

Kontakt:  Bc. Anna Jirátová

e-mail: mspruhonice@seznam.cz

telefon: 702 100 025

Zápis do MŠ Průhonice 2024/2025

Dokumenty potřebné k zápisu do MŠ:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Evidenční list

Přihláška ke stravování

Oznámení o individuálním vzdělávání