Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

„Hrajeme si od jara do zimy“

Motto mateřské školy : „Kolotoč radosti a zážitků“

Vize a koncepce mateřské školy:

Vizí naší mateřské školy je moderní škola s přátelským a vlídným prostředím. Škola, kde se budou děti s radostí vzdělávat a rozvíjet a rodiče ji budou mít v úctě.

Naší vizí je dítě připravené nejen na školu, ale především pro život. Je to „absolvent“, který se umí samostatně rozhodovat, orientuje se bez větších problémů v nových situacích i problémech úměrně svému věku, snaží se o kreativní hledání optimálních variant, je schopný komunikace s lidmi, je empatický, asertivní, ale nejedná agresivně. Je připraven cíleně přijímat další poznatky, učení ho zajímá a je schopný pracovat ve skupině. Uvědomuje si svoje silné i slabší stránky a přiměřeně věří ve svoje síly.

Škola má vypracovaný svůj školní vzdělávací program, který nabízí kvalitní péči pro všechny děti naší školy, jejíž filozofií je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmu a potřeb

Hlavní vzdělávací cíle:

 • spokojenost dětí, učitelek, všech zaměstnanců
 • osobnost učitelky
 • výchova ke zdravému životnímu stylu
 • rozvíjení dítěte a jeho učení
 • osvojení si základních hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • získání osobní samostatnosti a schopností projevovat se jako samostatná osobnost působící ve svém okolí
 • dostatek spontánního pohybu
 • spolupráce s rodinou, ZŠ, OÚ

Září

Téma: Kdo všechno přišel do mateřské školy

Podtémata:

 • Já v mateřské škole
 • Moji kamarádi
 • Vzpomínka na prázdniny
 • Naše školka

Charakteristika:

Seznámení se s prostředím, okolím a novými kamarády v mé škole, třídě. Nebát se zůstat bez rodičů. Zajistit dětem prostředí plné pohody, naučit se hrát si s kamarády, neubližovat si. Snažíme se o to, aby nám bylo spolu hezky.


Říjen

Téma: Sklízíme plody podzimu

Podtémata:

 • Podzim 
 • V zahradě, v sadu
 • Ovoce a zelenina
 • Podzim v lese

Charakteristika:

Pozorujeme barvy podzimu v lese, parku, sbíráme plody podzimu, přírodniny, využíváme je k výtvarné práci, ale zároveň si ovoce společně připravujeme na ochutnávky. Hrajeme si s draky, rozvíjíme estetické vnímání, využíváme přírodniny.


Listopad

Téma: Zdraví a nemoc

Podtémata:

 • Moje tělo a zdraví
 • Když kamarád stůně
 • Příroda se ukládá k zimnímu spánku
 • Okno počasí

Charakteristika:

Učit se chránit si zdraví (jak se oblékat, zdravá výživa). Znát základní hygienické a zdravotně preventivní návyky. Rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí. Kam se obrátit v případě nebezpečí, jak předcházet nemocem. Mít povědomí o střídání počasí v roce, o změnách v přírodě.


Prosinec

Téma: Těšíme se na Ježíška

Podtémata:

 • Přijde k nám Mikuláš
 • Advent
 • Vánoce – lidové zvyklosti

Charakteristika:

Východiskem tohoto tématu jsou české lidové tradice, říkadla, pořekadla, české pohádky a verše o čertech. Seznámení se zvyky a tradicemi během Adventu. Předvánoční čas, zpěv koled, zdobení třídy, Vánoce ve třídách, nadílka.  Období vhodné k posilování vztahů mezi dětmi a mezi dětmi a dospělými. 


Leden

Téma: Paní zima jede

Podtémata:

 • Zima – charakteristické znaky
 • Zimní radovánky a sporty
 • Zvířata v zimě
 • Seznámení se školou, půjdu k zápisu

Charakteristika:

Přiblížíme dětem charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu, změny počasí. Zvířata v zimě. Poznávání zimních sportů – důležitost pro zdraví a pohyb. Seznámení se školou, příprava školáků na zápis.


Únor

Téma: Objevujeme svět kolem nás

Podtémata:

 • Z pohádky do pohádky
 • Naše vlast a obec
 • Čím cestujeme – doprava
 • Svět kolem nás, jiné země, národnosti, kultury

Charakteristika:

Seznámíme děti s pohádkovými knihami a příběhy v nich. Mít povědomí o prostředí, ve kterém žijeme….Česká republika, obec, svět a jeho kultury – multikulturní výchova. Dopravní prostředky kolem nás.


Březen

Téma: Už si vrabci koupou bříška

Podtémata:

 • Poznáváme domácí zvířata a jejich mláďata
 • Kdo žije u rybníků a potoků
 • Zvířata žijící ve volné přírodě
 • Kniha je studnice moudrosti, moje knihovnička

Charakteristika:

Získávat vztah ke zvířatům a jejich mláďatům. Učit se chovat ekologicky a všímat si významu živočichů na zkvalitnění životního prostředí. Vědět, že činnosti člověka mohou ovlivnit život zvířat i vzhled přírody kolem. Rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách.

Vytváření pozitivního vztahu ke knize, knihovně.


Duben

Téma: Jak se budí jaro

Podtémata:

 • Jaro v trávě – hmyz
 • Hody, hody, doprovody…
 • Den Země – koloběh vody v přírodě
 • Čarování to nás baví – čarodějnice

Charakteristika:

Všímat si změn v přírodě, které přicházejí s oteplením, seznamovat se s koloběhem vody a poznávat jak je voda důležitá pro život člověka, zvířat a rostlin. Rozvíjet city dítěte působením krás přírody a probouzejícího se jara. Seznamovat se, chápat a zachovávat lidové zvyky a tradice.


Květen

Téma: Když všechno kvete

Podtémata:

 • Maminka má svátek
 • Řemesla a povolání
 • Na výletě v ZOO – exotická zvířata

Charakteristika:

Budeme pozorovat změny v přírodě, poznávat jarní květiny, vyrábět dárek mamince k svátku, kreslit maminku, znát svou adresu, jména členů rodiny, jaké mají rodiče povolání, jaká známe řemesla a povolání. Poznávání exotických zvířat.


Červen

Téma: Co už umím

Podtémata:

 • Svátek dětí
 • Svět pod hladinou – moře, oceán
 • Léto – výlety – prázdniny

Charakteristika:

Společně oslavíme MDD na zahradě MŠ, budeme si prohlížet encyklopedie a jiné knihy, vyprávění nad obrázky, dozrávání ovoce, povídání o prázdninách. Nahlédneme pod hladinu moří a oceánů. Budeme se učit vnímat svět v jeho pestrosti a změně v jeho dění a řádu.