Úplata za vzdělávání

VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2022/2023

 Ředitelka Mateřské školy v Průhonicích rozhodla v souladu s §123,ods.1- 4 školského zákona č.561/2004 Sb., vyhláškou č.107/2008 Sb., o předškolním vzdělávání v plném znění a se souhlasem zřizovatele o navýšení úplaty neinvestičních nákladů mateřské školy od 1. 9. 2022 na

1000,-Kč za každý kalendářní měsíc.

Dle § 123 ods.2, vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně.

Splatnost úplaty je vždy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

Poplatek za stravné zůstává stejný.

Děti 3 – 6 let platí 45,-Kč a děti sedmileté 48,-Kč.

V Průhonicích dne 20.6.2022                                                    Bc. Anna Jirátová, ředitelka školy